Jako náš klient, návštěvník webu www.pbo.cz nebo příjemce novinek, nám svěřujete své osobní údaje. My zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení, určujeme, jakým způsobem jsou zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním pomáhají.

Při zpracování osobních údajů provozovatel dbá na dodržování nejpřísnějších norem zabezpečení a důvěrnosti zaručující soulad se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Obecné nařízení na ochranu osobních údajů GDPR (neboli General Data Protection Regulation) - Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů – dále „GDPR“ nebo „Nařízení“.

1. Úvodní ustanovení


Pro potřeby těchto Zásad ochrany osobních údajů se rozumí:

2. Všeobecná pravidla


Společnost Prague Business Office plně respektuje Vaše právo na soukromí. Obchodník zpracovává osobní údaje dle aktuálně platné legislativy, zejména dle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Osobní údaje zpracováváme (a) za účelem uzavření obchodu mezi klientem a Obchodníkem a plnění smluvního vztahu tedy jako oprávněný zájem, (b) za účelem zasílání obchodních sdělení, (c) vedení účetnictví a (d) za účelem používání cookies.

3. Podmínky zabezpečení osobních údajů


Prohlašujeme, že jsme přijali veškerá vhodná a aktuálně známá technická a organizační zabezpečení s využitím moderních technologií tak, abychom ochránili vaše osobní údaje proti zneužití, poškozeni nebo zničení, tak jako by byli naše vlastní. Se stejnou péčí se staráme o zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě. Přístup k osobním mají pouze námi pověřené osoby. Všichni naši zaměstnanci a spolupracovníci, kteří mají přístup k vašim osobním údajům, jsou vázáni mlčenlivostí a proškoleni v oblasti bezpečnosti zpracování osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi.

4. Předání informací třetím stranám


Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím stranám s výjimkou zaměstnanců a smluvních partnerů (zejm. agentura KOFEIN s.r.o., Atradius Collections B.V., ABRA Flexi s.r.o.) kteří jsou ohledně nakládání s osobními údaji vázáni mlčenlivostí. Smluvní podmínky spolupráce s našimi partnery odpovídají aktuálně platným legislativním předpisům.

V určitých specifických případech, např. na základě zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jsme povinni osobní údaje poskytnout příslušným státním orgánům za účelem vyšetření podezření z nezákonné činnosti, podvodu, situace zahrnující potenciální hrozby pro fyzickou bezpečnost jakékoli osoby, nebo v jiných případech vyžadovaných zákonem.

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

5. Ochrana informací


Realizujeme celou řadu bezpečnostních opatření s cílem zajistit bezpečnost vašich osobních údajů Přístup k osobním údajům je udělen pouze zaměstnancům, kteří jej potřebují k výkonu práce (například účtování nebo zákaznický servis). Počítače / servery sloužící k ukládání osobní údajů jsou uchovávány v bezpečném prostředí.

6. Odhlášení, odvolání souhlasu, právo být zapomenut


Poskytnutou e-mailovou adresu používáme k potřebné komunikaci týkající se poptávaných či poskytovaných služeb Obchodníka klientovi případně k nabídce služeb souvisejících.

K občasným firemním sdělením, zaslání informací o službách, atd. je kontakt využívám pouze s výslovným souhlasem klienta. Pokud se bude chtít klient kdykoliv odhlásit od přijímání budoucích e-mailů, udělený souhlas můžete kdykoli písemně či prostřednictvím emailu odvolat.

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. v takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. v tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným právním předpisem.

7. Souhlas


Používáním našich stránek souhlasíte s našimi zásadami ochrany soukromí.

8. Závěrečná ustanovení


Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi klientem a Obchodníkem jsou příslušné české soudy, které budou aplikovat české právo.

V případě jakýchkoli změn těchto Zásad ochrany osobních údajů budou změny uvedeny na této stránce.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.