Akcie

Akcie neboli podíl je cenný papír, který potvrzuje, že jeho majitel (držitel) je akcionář. To znamená, že vložil určitý majetkový podíl (kapitál) do akciové společnosti. Akcionáři nakupují akcie, protože očekávají zisk z vyplacení dividend a z růstu kapitalizace akcie. S některými akciemi se obchoduje na burzách cenných…

Akcionář

Akcionář (angl. shareholder) je podílník akciové společnosti, který koupil jeden nebo více podílů a získal tak odpovídající počet akcií. Akcionář tak vlastní ideální část společnosti, má právo na podíl ze zisku (dividendy) a tolik hlasů na valné hromadě společnosti, kolik akcií drží. Přesné postavení akcionářů,…

Akciová společnost (a.s.)

Akciová společnost je obchodní společnost, jejíž kapitál je rozdělen na stejné podíly, obchodovatelné akcie. Ty se kupují a prodávají na kapitálových trzích. Nákupem akcie se každý může stát podílníkem akciové společnosti čili akcionářem, čímž získává část celkové hodnoty společnosti, právo na dividendy a hlas na valné hromadě společnosti. Za ztráty…

Dividenda

Dividenda je výnos z akcie, který se vyplácí akcionářům podle rozhodnutí valné hromady. Vyplácí se v rozhodný den, kdy akcionář akci vlastní. V českém prostředí to bývá den, kdy zasedá valná hromada. Pro výplatu dividend je proto nesmírně důležité tento den znát, aby se nestalo, že akcionář akcie prodá dřív. Spravedlivě…

Dozorčí rada

Dozorčí rada je kolektivním orgánem právnické osoby, který má převážně kontrolní pravomoci vůči orgánu, který společnost řídí či který má obchodní vedení. Podle českého práva se zřizuje zejména u kapitálových obchodních společností (akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným) a dále u různých jiných subjektů, pokud tak určuje zvláštní zákon nebo…

DPH

Daň z přidané hodnoty tvoří jeden z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Platí ji všichni při nákupu většiny zboží a služeb, proto se jí také někdy říká univerzální daň. Dodavatel, který je registrován jako plátce, musí odvést z obchodu část hodnoty. Naopak odběratel si za jistých podmínek může zažádat o vrácení daně, kterou při obchodu…

IČO

Identifikační číslo osoby je v České republice unikátní osmimístné číslo právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo organizační složky státu. Od roku 2010 je zákonem o veřejných registrech jednoznačně stanovena zkratka IČO. Toto identifikační číslo u nás bylo zavedeno již v roce 1989. Do té doby plnilo stejnou funkci rodné číslo. Přidělené IČO již nesmí být nikdy…

Insolvence

Právnické osoby se mohou dostat do situace, kdy již nejsou schopny plnit své závazky. Tento stav se označuje jako insolvence (úpadek). Důležitá je v tomto případě nemožnost dostát svým závazkům, přestože se dlužník snaží dluh splatit. Jedná se o rozdílný stav oproti platební nevůli, kdy dlužník věřiteli splácet vůbec nechce. Řešením této situace může být konkurz, reorganizace…

Jednatel

Jednatel je statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným.
Jednatelem může být společník, ale i jakákoliv jiná fyzická osoba, kterou jmenovala jednatelem valná hromada. Jednatel je oprávněn jednat jménem společnosti a pokud je jednatelů více (a společenská smlouva nebo stanovy společnosti nestanovily něco jiného), je každý jednatel oprávněn jednat jménem společnosti samostatně.…

Koncesovaná živnost

Jedná se o živnosti, které vznikají a jsou provozovány na základě správního rozhodnutí. Tyto živnosti jsou také osvědčeny výpisem ze živnostenského rejstříku. Koncese je státní povolení k provozování určité živnosti. Příkladem jsou provozování pohřební služby, provozování cestovní kanceláře, silniční motorová doprava, taxislužba. Živnostenský úřad rozhodne o…

Konkurs

Konkurs je v českém právu jedním ze způsobů řešení majetkového úpadku, předlužení firmy. Jde o speciální druh soudního řízení, při němž je zpeněžen majetek dlužníka a výtěžek je rozdělen mezi jeho věřitele. Samotný výraz konkurs pochází z latinského concursus creditorum, což znamená sběh věřitelů.
Konkurs je v současné době upraven v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho…

Místo podnikání

Pojem „místo podnikání“ se užívá pouze v kontextu s fyzickými osobami. U právnických osob se používá termín „sídlo společnosti“. Místo podnikání smí být vždy pouze jedno. V podstatě se jedná o adresu, ze které řídí fyzická osoba svou podnikatelskou činnost. Nejčastěji se jedná o místo trvalého bydliště podnikatele. V případě, že se místo od trvalého bydliště liší, je fyzická osoba povinna…

Monistická a dualistická struktura akciové společnosti

Od 1. 1. 2014 platí novinka v rámci zákonu o obchodních korporacích, kam spadá také akciová společnost. Nově se sami společníci rozhodují, zda bude akciová společnost spravována pouze jedním nebo dvěma orgány. Monistický model představuje jeden orgán se širokou škálou působnosti, kde figuruje pouze správní rada. Funkce statutárního orgánu a dozoru se prolíná. Na druhou stranu …

Nekoncesovaná živnost/ohlašovací živnosti

Jsou to živnosti, které vznikají a jsou provozovány na základě ohlášení. Tyto živnosti jsou osvědčeny výpisem ze živnostenského rejstříku. Dělí se na:


a) Volná živnost

Jsou to živnosti, pro jejichž získání nepotřebuje podnikatel žádnou odbornou způsobilost. Úprava do roku 2008: tyto živnosti mají název „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského…

Notář

Notář je fyzická osoba s právnickým vzděláním pověřená státem k sepisování veřejných listin, přijímání úschov a některým dalším činnostem, z nichž významná je zejména činnost notáře jakosoudního komisaře (v České republice a některých dalších státech zejména střední Evropy).
Notáři nepůsobí jen jako tzv. soudní komisaři v dědickém řízení, ale také sepisují notářské zápisy (o právních…

Notářský zápis

Notářský zápis je listina sepsaná notářem, která má při splnění zákonem stanovených náležitostí charakter veřejné listiny. Některé druhy právních úkonů musejí být povinně učiněny ve formě notářského zápisu. Veřejnou listinou jsou i stejnopisy notářského zápisu a výpisy z notářského zápisu. Notářský zápis obsahuje určení místa a dne úkonu, určení notáře a jeho sídla, určení…

Občanský zákoník

Občanský zákoník sdružuje souhrn zákonů z oblasti soukromého práva.  Od 1. 1. 2014 došlo k zásadním změnám mj. také v oblasti zákonů o obchodních korporacích. Sem spadá i společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Nejmarkantnější změnu s sebou nese výše základního kapitálu do společnosti s ručením omezeným. Tato výše byla nově stanovena na 1 Kč místo dřívějších 200…

Obchodní podíl

Obchodní podíl představuje účast společníka v obchodní společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti. S výjimkou akciové společnosti může mít každý společník ve společnosti pouze jeden obchodní podíl. Při navýšení vkladu se společníkovi výše jeho podílu zvyšuje, stejně tak se může i snížit.
Jestliže obchodní zákoník nebo zakladatelský dokument společnosti nestanoví jinak, lze jej smlouvu…

Obchodní rejstřík (OR)

Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Každý do něj může svobodně nahlížet a pořizovat si z něj výpisy. Vede ho příslušný rejstříkový soud, kterým je krajský soud. Do obchodního rejstříku se zapisují obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby, které jsou podnikateli a o zápis požádají a další osoby, jejich zápis…

Obrat

Ekonomický pojem „obrat“ znamená určitý finanční obnos, který společnost přijala za dané účetnické období. Nejčastějším termínem je potom denní, kvartální nebo roční obrat. V podstatě jde o tržby společnosti za určité časové období. Obrat je důležitý také z hlediska odvodů DPH. Daň z přidané hodnoty se platí ve chvíli, kdy výše obratu za posledních 12 měsíců dosáhne 1 milionu korun a více. Je…

Odpovědný zástupce

Podnikatel může provozovat živnost prostřednictvím odpovědného zástupce. Odpovědný zástupce je fyzická osoba ustanovená podnikatelem, která odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování živnostenskoprávních předpisů a je k podnikateli ve smluvním vztahu. Nikdo nemůže být ustanoven do funkce odpovědného zástupce pro více než čtyři podnikatele.

Odpovědný zástupce musí splňovat…

Plná moc

Ve společnosti s ručením omezeným může být zaměstnanec pověřený prostřednictvím plné moci k zastupování firmy. Stejně tak může být plná moc udělena ve věci samotného založení společnosti. Tato varianta značně ušetří čas. Platná je platná v případě, že podpisy prošly úředním ověřením.

Podíl

Podíl je účast společníka ve společnosti, díky kterému mu vznikají práva i povinnosti. S výjimkou akciové společnosti může mít každý ve firmě jen jeden podíl. Při navýšení kapitálu dochází ke zvýšení obchodního podílu. Vlastník může s podílem nakládat, jak uzná za vhodné. To znamená, že může podíl převést na někoho jiného, zastavit jej nebo jinak zatížit. Vlastník je oprávněn…

Podnikatelský záměr/plán

Podnikatelský plán by měl detailně rozpracovat každý začínající podnikatel. Jedná se v podstatě o navržení fiktivní firmy nebo také strategické plánování podnikatelské činnosti a všech činností, které s tím souvisí. Kvalitně vytvořený podnikatelský záměr pomůže odhalit slabiny a rizika, která by při pozdějším odhalení mohla mít fatální důsledky. Podnikatelský plán slouží také…

Pohledávka

Pohledávka je právo na zaplacení určité finanční částky. Jednoznačně patří mezi aktiva a rozlišujeme pohledávky krátkodobé a dlouhodobé. Nejčastěji vzniká z obchodního styku vůči odběrateli. Tedy vůči někomu, kdo kupuje službu či produkt. Délku pohledávek určuje doba splatnosti. Kromě pohledávek, které vznikají z obchodního…

Právnická osoba

Právnická osoba je právní pojem, který se vedle pojmu fyzická osoba (člověk) používá pro označení jednoho ze dvou typů právních subjektů. Právnická osoba má právní subjektivitu (způsobilost mít práva a povinnosti), stejně jako způsobilost k právním úkonům, už od okamžiku svého vzniku, a to v plném rozsahu, ledaže je omezena zákonem. Za právnickou osobu ovšem jejím jménem jednají osoby fyzické,…

Prokura

Pod pojmem prokura se rozumí plná moc, prostřednictvím které zmocňuje podnikatel jinou fyzickou osobu ke všem právním úkonům, které se váží k provozu společnosti. Taková fyzická osoba se označuje jako prokurista. Jedná se o velmi široké zmocnění. Prokuru lze udělit i více osobám a nabývá účinnosti dnem zápisu do obchodního rejstříku. Pravidla, kterými se prokura řídí, jsou…

Ready-made společnost

Ready-made společnost neboli předzaložená společnost je firma, která je zapsaná v obchodním rejstříku, má název, sídlo, jednatele, identifikační číslo a také plně splacený základní kapitál. Společnost však nevyvíjí žádnou obchodní činnost, je založena pouze za účelem prodeje konečnému zákazníkovi. Ten, kdo předzaloženou společnost koupí, se vyhne zdlouhavému administrativnímu procesu, který…

Rezervní fond

Rezervní fond je fond určený ke krytí ztrát obchodní společnosti. Povinně ho vytváří společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Do rezervního fondu se ukládá část čistého zisku (zisk běžného účetního období po zdanění) a další vlastní zdroje obchodní společnosti. Rezervní fond se vytváří při vzniku společnosti nebo při navyšování základního kapitálu. Pokud společnost porušuje…

Seznam akcionářů

Údaje, které jsou zapsané v seznamu akcionářů, může společnost využívat pouze pro svoji vlastní potřebu. Seznam akcionářů se pravidelně aktualizuje, dojde-li k odchodu akcionáře, bez otálení se ze seznamu vymaže. Seznam obsahuje označení druhu akcie, její jmenovitou hodnotu, jméno a bydliště akcionáře včetně čísla bankovního účtu.

Sídlo

Sídlo společnosti musí být vždy bezpodmínečně zapsané v obchodním rejstříku. Bez určení sídla není možné firmu založit. Může se jednat o skutečné nebo virtuální sídlo. Na skutečném sídle podnikatel reálně vykonává výdělečnou činnost. Virtuální sídlo funguje jako kontaktní adresa pro korespondenci. V současné době se virtuální sídlo společnosti nachází…

Skutečné sídlo

V roce 2015 došlo ke změně a podnikatel musí neprodleně oznámit skutečné sídlo své společnosti, přestože jinak využívá např. jeho virtuální variantu. Skutečné sídlo je místo, kde se schází vedení společnosti za účelem rozhodování o dalším působení firmy. Oznámení skutečného sídla musí být provedeno prostřednictvím formuláře „Oznámení o změně registračních údajů“. V případě…

Soukromá výdělečná činnost

Soukromá výdělečná činnost je činnost občana staršího 18 let za účelem samostatného a nezávislého výdělku na své jméno a svůj účet. Fyzická osoba, která takto podniká, se nazývá OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná).

Společenská smlouva

Společenská smlouva je smlouva, kterou zakladatelé zakládají obchodní společnost. V případě jediného zakladatele nahrazuje společenskou smlouvu zakladatelská listina. Společenská smlouva nemá vliv jen na založení společnosti, ale určuje například i vydání stanov. Je upravena zákonem o obchodních korporacích. Společenská smlouva musí být podepsána všemi zakladateli. Využívá se…

Společenská smlouva obsahující jen povinné náležitost

Společenská smlouva obsahující jen povinné náležitost je právní dokument, který má vždy formy notářského zápisu. Zachycuje pouze základní strukturu společnosti. Při založení společenské smlouvy obsahující jen povinné náležitosti definujete tyto základní údaje:

  •       název společnosti
  •       adresa sídla
  •       předmět podnikání nebo činnosti (počet…

Společník

Společník je osoba vlastnící určitý podíl na obchodní společnosti. Podíl je pojem obchodního práva, který představuje účast společníka v obchodní společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti. Pro účely zákona o korporacích se podíl oceňuje mírou účasti společníka na čistém obchodním majetku společnosti, jež připadá na jeho podíl, nestanoví-li zákon jinak. Společník může s…

Společnost s ručením omezeným (s.r.o.)

Společnost s ručením omezeným je jednou z forem obchodních společností. Může jí založit jeden nebo více společníků. Základní kapitál tvoří minimálně 1 Kč. Firma vzniká až oficiálním zápisem do obchodního rejstříku. Za nedodržení svých závazků ručí společnost celým svým majetkem. Nejvyšším orgánem společnosti je valná hromada, která řeší všechny klíčové…

Správce vkladu

Podle společenské smlouvy musí být pří založení s.r.o. určen správce vkladu. Obykle to býva jeden ze společníků nebo banka (i když není zakladatelem).
Správce vkladu je povinen vydat písemné prohlášení o splacení vkladu nebo jeho částí jednotlivými společníky, které se přikládá k návrhu na zápis do obchodního rejstříku. Správce vkladu, který uvedl v prohlášení vyšší částku, než která je…

Statutární orgán

Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je jeden nebo více jednatelů. Je-li jednatelů více, je oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich samostatně, nestanoví-li společenská smlouva nebo stanovy jinak. Jednatelé nesou veškerou právní odpovědnost za chod společnosti, vedení účetnictví či povinnosti vůči úřadům. Pro jednatele platí zákaz…

Statutární zástupce společnosti

Statutárním zástupce společnosti je osoba pověřená za společnost jednat v zastoupení za přímého jednatele.  Pokud jedná zástupce, považuje se jeho jednání za nepřímé jednání společnosti. Hlavním statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je jeden nebo více jednatelů. V případě, že je jednatelů více, je oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich…

Valná hromada

Tímto názvem se označuje nejvyšší orgán obchodní společnosti. Zasedá ve společnostech s ručením omezeným i v akciových společnostech. Valná hromada se schází v určitých intervalech a prostřednictvím společníků rozhoduje o dalších krocích týkajících se společnosti. U společníků záleží vždy na výši jejich podílu. Čím více akcií nebo vyšší vklad, tím větší podíl…

Virtuální sídlo

V případě, že se podnikateli nevyplatí pořizovat si kamennou kancelář, může si pronajmout virtuální sídlo se všemi jeho výhodami. Poskytovatel virtuálního sídla pronajímá zákazníkovi klientovi adresu za účelem jejího zápisu do obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku, jakožto zákazníkova sídla (nikoliv provozovny). Nerozumí se tím fyzické využívání prostoru, jelikož…

Zakladatelská listina

Zakladatelská listina je právní dokument mající formu notářského zápisu, kterým samostatná osoba zakládá obchodní společnost. Je-li zakladatelů více, pak se společnost zakládá společenskou smlouvou. Využívá se u všech běžných typů obchodních společností (u společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti, komanditní společnosti i veřejné obchodní společnosti). Hlavní úprava…

Zakladatelská listina obsahující jen povinné náležitosti

Zakladatelskou listinu obsahující jen povinné náležitosti můžeme zařadit do kategorie právních dokumentů. Má formu notářského zápisu a využívá se zejména v případě, pokud společnost zřizuje pouze jeden zakladatel. Tento dokument zachycuje jen základní strukturu společnosti, která nepřipouští individuální úpravy. Nadefinujete tedy pouze tyto údaje:

Základní kapitál

Základní kapitál představuje souhrn všech počátečních vkladů do společnosti.Primárně slouží jako prostředek ochrany věřitelů společnosti i samotných společníků. Od tohoto pojetí se však začíná odstupovat, a to především od 1.1.2014, kdy byla přijata nová právně-obchodní legislativa, minimální základní kapitál s.r.o. byl snížen na 1 Kč a byly zvýšeny povinnosti a ručení…

Zákon o obchodních korporacích

Zákon o obchodních korporacích spadá do občanského zákoníku. Od 1. 1. 2014 došlo k zásadním změnám, které se týkají také společnosti s ručením omezeným a akciové společnosti. Nejmarkantnější změnu s sebou nese výše základního kapitálu do společnosti s ručením omezeným. Tato výše byla nově stanovena na 1 Kč místo dřívějších 200 000 Kč. Při zakládání akciové společnosti …

Zisk

Zisk tvoří rozdíl mezi náklady a výnosy. Jedná se o optimální výsledek hospodaření a většinou primární cíl podnikání. U s.r.o. se všichni společníci podílejí na zisku podle poměru svých podílů, pokud není ve společenské smlouvě jiné ustanovení o rozdělování zisku. O participaci na zisku následně rozhoduje statutární orgán společnosti - valná hromada. U akciové společnosti se…

Živnost

Živnost definujeme jako soustavnou podnikatelskou činnost provozovanou samostatně, pod vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Aby mohla fyzická nebo právnická osoba začít živnost provozovat, musí bezpodmínečně získat živnostenské oprávnění pro danou činnost. Živnosti se v České republice rozdělují na ohlašovací a koncesované.…

Živnostenský odbor

Živnostenský odbor přijímá od fyzických a právnických osob ohlášení živností a žádosti o vydání koncesí. Funguje jako centrální registrační místo. Přijímá přihlášky k daňové registraci a důchodovému či nemocenskému pojištění.  Je provozovatelem živnostenského rejstříku, do kterého zapisuje zákonem stanovené údaje. Vydává také úplné nebo částečné výpisy z tohoto rejstříku.

Živnostenský rejstřík (ŽR)

Živnostenský rejstřík je informační systém veřejné správy, který spravuje Živnostenský úřad České republiky. Do živnostenského rejstříku se zapisují údaje související s provozováním živností. Úprava živnostenského rejstříku je obsažena v § 60 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Jedná se o veřejný seznam vedený v elektronické podobě. Živnostenský…