Zpět na slovníček pojmů

Statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je jeden nebo více jednatelů. Je-li jednatelů více, je oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich samostatně, nestanoví-li společenská smlouva nebo stanovy jinak. Jednatelé nesou veškerou právní odpovědnost za chod společnosti, vedení účetnictví či povinnosti vůči úřadům. Pro jednatele platí zákaz konkurence, který již nelze podle novely obchodního zákoníku zmírnit. Pokud jedná statutární orgán, považuje se jeho jednání za přímé jednání společnosti. Přívlastek statutární znamená, že jednatel je přímo určený stanovami. Za přímého jednatele může jednat zástup tzv. statutární zástupce společnosti. Jednání tohoto zástupce se považuje za nepřímé jednání společnosti. Statutárním orgánem akciové společnosti je představenstvo (dualistický systém) nebo statutární ředitel (monistický systém).