Zpět na slovníček pojmů

Právnické osoby se mohou dostat do situace, kdy již nejsou schopny plnit své závazky. Tento stav se označuje jako insolvence (úpadek). Důležitá je v tomto případě nemožnost dostát svým závazkům, přestože se dlužník snaží dluh splatit. Jedná se o rozdílný stav oproti platební nevůli, kdy dlužník věřiteli splácet vůbec nechce. Řešením této situace může být konkurz, reorganizace nebo oddlužení. Během konkurzu je zpeněžen majetek dlužníka. Tento výtěžek se následně rozdělí mezi věřitele. Při reorganizaci se pohledávky věřitelů uspokojí z výnosů podniku, který i nadále funguje za změněných podmínek. Oddlužení představuje odvod pravidelných měsíčních srážek ze mzdy dlužníka. V druhotné platební neschopnosti se nachází dlužník, který není schopen hradit své závazky z důvodu neuhrazených pohledávek od odběratelů. Stav druhotné platební neschopnosti se postupně přenáší na další subjekty, čímž ohrožuje podnikatelské prostředí jako celek.