Zpět na slovníček pojmů

Rezervní fond je fond určený ke krytí ztrát obchodní společnosti. Povinně ho vytváří společnost s ručením omezeným a akciová společnost. Do rezervního fondu se ukládá část čistého zisku (zisk běžného účetního období po zdanění) a další vlastní zdroje obchodní společnosti. Rezervní fond se vytváří při vzniku společnosti nebo při navyšování základního kapitálu. Pokud společnost porušuje povinnost vytvářet rezervní fond, může soud rozhodnout o zrušení společnosti a o její likvidaci.

 


Společnost s ručením omezeným zakládá rezervní fond dle společenské smlouvy. Pokud není ve smlouvě definován, musí ho vytvořit z čistého zisku vykázaného v první řádné roční účetní závěrce. Do rezervního fondu pak odvede nejméně 10 % z čistého zisku. Ne ale více než 5 % z hodnoty základního kapitálu. Každý rok je do rezervního fondu potřeba odvést alespoň 5 % z čistého zisku nebo jinou vyšší částku určenou ve společenské smlouvě či ve stanovách společnosti. Celkové prostředky v rezervním fondu se stále navyšují, dokud nedosáhnou hodnoty minimálně 10 % základního kapitálu. Rezervní fond do této výše lze použít pouze ke krytí ztrát společnosti. O použití rezervního fondu v souladu s obchodním zákoníkem rozhodují jednatelé společnosti či valná hromada.
Vytvoření rezervního fondu u akciové společnosti je obdobné jako u společnosti s ručením omezeným. Minimální výše odvodu do rezervního fondu je však v prvním roce dána hranicí 20 % z čistého zisku společnosti (ne více než 10 % hodnoty základního kapitálu). Ročně se fond doplňuje minimálně o 5 % z čistého zisku nebo o částku určenou společenskou smlouvou či stanovami. O použití rezervního fondu rozhoduje představenstvo.