Zpět na slovníček pojmů

Statutárním zástupce společnosti je osoba pověřená za společnost jednat v zastoupení za přímého jednatele.  Pokud jedná zástupce, považuje se jeho jednání za nepřímé jednání společnosti. Hlavním statutárním orgánem společnosti s ručením omezeným je jeden nebo více jednatelů. V případě, že je jednatelů více, je oprávněn jednat jménem společnosti každý z nich samostatně, nestanoví-li společenská smlouva nebo stanovy jinak. Jednatelé nesou veškerou právní odpovědnost za chod společnosti, vedení účetnictví či povinnosti vůči úřadům. Pro jednatele platí zákaz konkurence, který již nelze podle jedné novele obchodního zákoníku zmírnit. Pokud jedná statutární orgán, považuje se jeho jednání za přímé jednání společnosti.