Zpět na slovníček pojmů

Společník je osoba vlastnící určitý podíl na obchodní společnosti. Podíl je pojem obchodního práva, který představuje účast společníka v obchodní společnosti a z ní plynoucí práva a povinnosti. Pro účely zákona o korporacích se podíl oceňuje mírou účasti společníka na čistém obchodním majetku společnosti, jež připadá na jeho podíl, nestanoví-li zákon jinak. Společník může s podílem nakládat tak, jak uzná za vhodné. Zároveň se podílí na řízení korporace, vzniká mu právo nejenom na podíl na zisku, ale i na likvidačním zůstatku. V případě, že společník je v akciové společnosti, představuje každá akcie, kterou vlastní jeden hlas, kterým může ovlivňovat dění v korporaci.