Zpět na slovníček pojmů

Notářský zápis je listina sepsaná notářem, která má při splnění zákonem stanovených náležitostí charakter veřejné listiny. Některé druhy právních úkonů musejí být povinně učiněny ve formě notářského zápisu. Veřejnou listinou jsou i stejnopisy notářského zápisu a výpisy z notářského zápisu. Notářský zápis obsahuje určení místa a dne úkonu, určení notáře a jeho sídla, určení účastníků a dalších zúčastněných osob, prohlášení účastníků, že jsou způsobilí k právním úkonům, údaj, jak byla ověřena totožnost všech zúčastněných osob, dále obsah úkonu (tedy samotný právní úkon, který má být notářským zápisem pořízen), údaj o tom, že byl zápis po přečtení účastníky schválen a na závěr podpisy zúčastněných osob a otisk úředního razítka notáře včetně jeho podpisu.