Zpět na slovníček pojmů

Jedná se o živnosti, které vznikají a jsou provozovány na základě správního rozhodnutí. Tyto živnosti jsou také osvědčeny výpisem ze živnostenského rejstříku. Koncese je státní povolení k provozování určité živnosti. Příkladem jsou provozování pohřební služby, provozování cestovní kanceláře, silniční motorová doprava, taxislužba. Živnostenský úřad rozhodne o vydání koncese do 30 dní od doručení žádosti, pokud žadatel splní všechny podmínky. Živnostenský úřad do 5 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis. Pokud ŽÚ zjistí nesrovnalosti v žádosti o koncesi, vyzve žadatele k jejich odstranění. Žádost může žadatel poslat elektronicky, poštou nebo podat osobně. Celková výše poplatků je 1000 Kč za podání žádosti o registraci první živnosti při vstupu do podnikání a 500 Kč za každou další živnost (bez ohledu na to, zda je volné, vázaná či koncesovaná). Jestliže ohlásíte více živností současně nebo podáte současně více žádostí o koncesi, pak poplatek platíte vždy jen jednou, tedy jen za jednu živnost či koncesi.