Zpět na slovníček pojmů

Obchodní rejstřík je veřejný seznam, do kterého se zapisují zákonem stanovené údaje o podnikatelích. Každý do něj může svobodně nahlížet a pořizovat si z něj výpisy. Vede ho příslušný rejstříkový soud, kterým je krajský soud. Do obchodního rejstříku se zapisují obchodní společnosti a družstva, fyzické osoby, které jsou podnikateli a o zápis požádají a další osoby, jejich zápis stanoví zvláštní předpis. Obvyklý poplatek je 2000 Kč (zápis změny v OR), 6000 Kč (např. prvozápis s.r.o.)  až 12000 Kč (např. prvozápis a.s.).  Návrh na výmaz z obchodního rejstříku se podává při ukončení podnikatelské činnosti. Může dojít i k výmazu z obchodního rejstříku, pokud subjekt zaniká. O změnách, které proběhnou, musí podnikatel informovat bez zbytečného odkladu. Pro provedení změny v obchodním rejstříku je nezbytné dodat potřebnou dokumentaci a složit správní poplatek. Dnem 1.1.2014 vstoupil v účinnost zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, který zavádí oprávnění notářů provádět přímé zápisy do obchodního rejstříku.