Zrod každé firmy vždy začíná důležitým dokumentem. U společností s ručením omezeným s jedním zakladatelem vám postačí zakladatelská listina. Pokud je na začátku více zakladatelů, vyhotovíte společenskou smlouvu nebo sepíšete stanovy. Společenská smlouva se používá pro s. r. o. a komanditní společnosti. Pokud se chystáte založit a. s. čekají vás stanovy. Všechny varianty mají vždy formu notářského zápisu.

 

U společnosti s ručením omezeným se můžete rozhodnout buď pro zjednodušenou formu zakladatelské listiny/společenské smlouvy, která je osvobozena o poplatek za kolky nebo pro formu základní. Zakladatelská listina/společenská smlouva, která je sepsána zjednodušenou variantou, nemůže obsahovat jiná než zákonná ustanovení, čímž je použitelnost takové společnosti mírně omezena a to především v situacích, kdy máte více společníků a ti si chtějí upravit vzájemná práva a povinnosti dle jejich podnikatelské situace. Oproti tomu zakladatelská listina/společenská smlouva sepsána základní formou může upravit své vnitřní uspořádání odlišně od standardních zákonných ustanovení.

 

Založení s. r. o.

Pokud zakládáte společnost s ručením omezeným, nastudujte si § 146 zákona o obchodních korporacích. Právě ten totiž upravuje společenskou smlouvu. Najdete zde informace, které každá smlouva musí povinně obsahovat:

 

 •       Firmu (název) společnosti
 •       Předmět podnikání nebo činnosti
 •       Sídlo
 •       Údaje o společnících - jména, bydliště nebo název společností, IČ a jejich sídla
 •       Jaká částka tvoří základní kapitál
 •       Druhy podílů každého společníka a práva a povinností s nimi spojené
 •       Výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly,
 •       Jak budou spláceny vklady
 •       Počet, jména a bydliště jednatelů a způsob jejich jednání za společnost, popř. jiných orgánů společnosti
 •       Určení správce vkladů
 •       u nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění, částku, kterou se započítává na emisní kurs, a určení osoby znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu

 

U zápisu společenské smlouvy nemusí být nutně přítomni zakladatelé firmy. V případě, že si necháte založit společnost na míru, vyřídí to za vás profesionálové. Jen musíte napsat plnou moc zmocněnci. Tuto plnou moc následně přiložíte ke společenské smlouvě, tato plná moc musí být sepsána formou notářského zápisu.

 

Založení a.s.

Akciové společnosti se v minulosti rozdělovaly na ty, které poskytují veřejnou nabídku akcií a na ty, které tuto možnost nenabízely. Od veřejné nabídky se však již upustilo a setkáme se pouze s druhou variantou, kdy zakladatelé upisují akcie na celý základní kapitál. Stanovy akciové společností upravuje § 250 zákona o obchodních korporacích a povinné jsou tyto údaje:

 

 •       Firmu (název) společnosti
 •       Sídlo
 •       Předmět podnikání nebo činnosti
 •       Návrh výše základního kapitálu
 •       Podobu, formu a druh akcií, jejich počet a jmenovitou hodnotu, popř. jejich omezení či zda jsou akcie imobilizovány, práva spojená s akciemi, počet hlasů na akcii a celkový počet hlasů ve společnosti
 •       Kolik akcií který zakladatel upisuje, za jaký emisní kurs, způsob a lhůtu pro splácení emisního kursu a jakým vkladem bude emisní kurs splacen,
 •       Který vnitřní systém (monistický či dualistický) byl zvolen a pravidla určení počtu členů představenstva nebo dozorčí rady,
 •       Koho zakladatelé určují členy orgánů společnosti, kteří mají být podle stanov voleni valnou hromadou,
 •       Určení správce vkladů
 •       Mají-li být vydány akcie jako zaknihované cenné papíry, čísla majetkových účtů, na které mají být zaknihované akcie vydány
 •       Vydané náklady při založení a.s.

 

 

Cena za notářský zápis je různá. Minimální částka se pohybuje okolo 2 000 Kč, ale zpravidla se setkáte s částkou kolem 6000 Kč a více v závislosti na složitosti dokumentu a výši základního kapitálu.

Zpět na seznam článků