Účetní závěrka je sestavována vždy k poslednímu dni účetního období a následně musí být schválena valnou hromadou, která mimo jiné rozhodne o vypořádání dosaženého hospodářského výsledku. Zisk může být použit na úhradu ztráty z minulých let, může být také vyplacen vlastníkům nebo může být přesunut na účet nerozděleného zisku z minulých let. Ztráta pak může být uhrazena z nerozděleného zisku z přechozích let nebo může být převedena na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

Valná hromada, která každoročně schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. U společnosti s ručením omezeným musí být pozvánka na valnou hromadu společníkům oznámena nejméně 15 dnů přede dnem jejího konání (neurčí-li společenská smlouva jinak). V případě akciové společnosti je svolavatel povinen uveřejnit pozvánku na valnou hromadu nejméně 30 dnů přede dnem konání a 30 dnů po schválení či neschválení účetní závěrky na internetových stránkách společnosti. Současně je svolavatel povinen pozvánku zaslat i všem akcionářům vlastnícím akcie na adresu uvedenou v seznamu akcionářů či příslušné evidenci. 

 

Zveřejnění ve Sbírce listin

Po schválení účetní závěrky valnou hromadou a rozhodnutí o vypořádání dosaženého hospodářského výsledku je povinnost zveřejnit zápis z valné hromady, včetně účetní závěrky ve Sbírce listin. Tímto krokem je účetnictví za dané účetní období považováno za úplné. Za nezveřejnění účetní závěrky může být uložena poměrně vysoká pokuta až do výše 3 % hodnoty aktiv společnosti, což stanovuje zákon o účetnictví, a to v § 37 a § 37a. Kromě sankcí podle zákona o účetnictví, může být pokuta udělena i rejstříkovým soudem, který může konat na základě zákona o veřejných rejstřících (zákon č. 304/2013 Sb.). Tento zákon stanoví možnost uložení pořádkové pokuty podle § 104 až do výše 100.000 Kč.

 

Schválení účetní závěrky valnou hromadou připravíme za Vás

Zápis z valné hromady, která schválí účetní závěrku a rozhodne o vypořádání dosaženého hospodářského výsledku Vám rádi připravíme. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.

Zpět na seznam článků