Založení akciové společnosti není otázkou jednoho dne. Než získáte zápis do obchodního rejstříku, musíte projít několika fázemi. Teprve poté dostanete vlastní IČ a můžete začít podnikat.

Pro založení akciové společnosti musíte absolvovat následující kroky přesně v tom sledu, jak jsou zde uvedeny:

 

 1. Sepsání zakladatelského dokumentu (stanov akciové společnosti) u notáře

- S notářem si musíte domluvit schůzku minimálně několik dní dopředu. Zvláště v některých obdobích jsou notáři velmi zaneprázdnění a objednací lhůty se počítají i na týdny.

- Notář bude chtít pravděpodobně předem vědět:

 • název společnosti
 • její sídlo
 • předměty podnikání
 • strukturu společnosti (monistický či dualistický systém), struktura představenstva, dozorčí rady atp.
 • výši základního kapitálu
 • počet, formu, podobu a druh akcií i jejich jmenovitou hodnotu
 • jiná specifika

 

 1. Založení vázaného účtu pro složení základního kapitálu a složení základního kapitálu

- Jakmile budete mít k dispozici stanovy společnosti sepsané notářským zápisem, navštivte banku, kde si založíte vázaný účet pro složení základního kapitálu. Na tento účet převedete či složíte základní kapitál, který zůstane vázaný a nedotknutelný až do pravomocného rozhodnutí soudu o zápisu či nezápisu společnosti do obchodního rejstříku.

- V případě, že si v bance domluvíte schůzku předem a budete peníze převádět z účtu, který bude vedený ve stejné bance či vkládat v hotovosti na pokladně, lze získat potvrzení o složení základního kapitálu obratem. V opačném případě očekávejte prodlení v řádu dnů.

 

 1. Zápis společnosti do živnostenského rejstříku

- Se stanovami společnosti sepsanými notářským zápisem, můžete vyrazit také na živnostenský úřad a zapsat požadované živnosti do živnostenského rejstříku. Lhůta pro zápis činí 5 pracovních dnů a začíná běžet prvním dnem po dni podání žádosti a uhrazení poplatku.

-  Do živnostenského rejstříku si nechte akciovou společnost zapsat už v době, kdy ještě nemá přidělené IČ. Pokud byste si totiž nejprve zapsali společnost do OR a živnosti do ŽR až poté, museli byste se vrátit na rejstříkový soud a živnosti nechat do obchodního rejstříku za poplatek dopsat.

 

 1. Zápis společnosti do obchodního rejstříku

- Teď máte k dispozici stanovy, potvrzení o složení základního kapitálu, všechny potřebné dokumenty v požadované podobě (jako je souhlas s umístěním sídla, prohlášení správce vkladu, prohlášení statutárů a členů dozorčích orgánů, formulář návrhu na soud atp.) i živnosti jsou zapsány v ŽR, můžete proto nechat zapsat společnost do obchodního rejstříku. Existují dvě cesty – přes podatelnu rejstříkového soudu (osobně, poštou, elektronicky) nebo prostřednictvím notáře.

- Prostřednictvím soudu je potřeba počítat s úhradou kolku ve výši 12.000 Kč a lhůtou 5 pracovních dní, která také začíná běžet den po podání návrhu a uhrazení kolku.

- Prostřednictvím notáře (kterého však ve všech případech nelze využít) vyjde cena o necelé 2.000 Kč levněji. Hlavní výhoda ale spočívá v tom, že k zápisu akciové společnosti do OR dojde bez prodlení, tj. zpravidla okamžitě na schůzce. Na první schůzce tedy získáte potřebné dokumenty a na druhé vám notář společnost zapíše do OR. Na jediné schůzce u notáře nelze společnost do OR zapsat, protože musíte dodržet postup.

 

 1. Emise akcií, seznam akcionářů

- Bezprostředně po zápisu společnosti do OR musí statutár emitovat akcie, rozdat je akcionářům a připravit, vyplnit a vést seznam akcionářů, který zůstává ve společnosti.

 

 1. Registrace společnosti minimálně k dani z příjmu právnických osob

- Po zápisu společnosti do OR ji musíte registrovat k potřebným daním. V každém případě to bude daň z příjmu právnických osob a dle specifik dané společnosti i další daně (silniční daň, daň z přidané hodnoty, daň ze závislé činnosti, daň vybíraná srážkou dle zvláštní sazby a jiné)

 

Jak dlouho trvá založení akciové společnosti?

 

Dle výše uvedených bodů si můžete spočítat, že od okamžiku návštěvy notáře a získání IČ uplyne:

- 6 pracovních dní při zápisu společnosti do OR notářem

- 11 pracovních dní při zápisu společnosti do OR soudem

 

Uvedené termíny zcela odhlíží od možných průtahů ať už ze strany banky, živnostenského úřadu, vlastníka nemovitosti, kde je sídlo, nebo soudu a jiných institucí. Neberou také v potaz čas zakladatele na přípravě založení, který se počítá v hodinách až dnech.

Alternativou k založení akciové společnosti je zakoupení ready made akciové společnosti, kde odpadá nutnost návštěvy všech uvedených úřadů a zaplacení základního kapitálu. Společnost, která je již zapsaná v OR a za kterou můžete okamžitě jednat, získáte maximálně za několik desítek minut na jediné schůzce, kde se podepíší potřebné dokumenty, které pro vás připravíme my.

 

Prague Business Office je tu pro vás. U nás si nekupujete jen akciovou společnost, ale získáte také čas, který pak můžete věnovat důležitějším záležitostem.

Zpět na seznam článků